Skip to main content

บริษัท s2k foods (ซอสผงปรุงรสใบบุญ) ได้มีโอกาสออกร้านแสดงสินค้าและเปิดบูธในงาน สัมนาทางรอด ทางเหลือ smes 4.0

By กันยายน 6, 2018News & Events

บริษัท s2k foods (ซอสผงปรุงรสใบบุญ) ได้มีโอกาสออกร้านแสดงสินค้าและเปิดบูธในงาน สัมนาทางรอด ทางเหลือ smes 4.0

วันที่ 5 กันยายน 2561 บริษัท s2k foods (ซอสผงปรุงรสใบบุญ) ได้มีโอกาสออกร้านแสดงสินค้าและเปิดบูธในงานสัมนาทางรอด ทางเหลือ smes 4.0 และผู้บริหารบริษัท s2k foods ได้มีโอกาสร่วมถ่ายรูปบนเวทีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในงานครั้งนี้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.