Skip to main content

GMP certified

By ธันวาคม 22, 2018News & Events

GMP certified

บริษัท s2k foods ให้ความสำคัญกับลูกค้าและความสะอาด ความปลอดภัย ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพชั้นเลิศให้กับลูกค้าของเรา เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง

นโยบายด้านคุณภาพของ บริษัทs2k foods จึงมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซอสผงปรุงรสใบบุญ ให้มีคุณภาพสูงที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค

เราตระหนักดีถึงความต้องการของผู้บริโภคในด้านคุณภาพและความปลอดภัยดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าผงปรุงรสใบบุญทุกถุงมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตลอดทุกขั้นตอน

บริษัทs2k foods จึงได้จัดทำระบบจัดการคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและสุขลักษณะ ซึ่งเป็นระบบที่เราใช้ทั่วโลกเพื่อให้ได้ ความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานคุณภาพตามที่กำหนดไว้ทั่วโลก

* มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) – หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

ทั้งนี้ระบบการจัดการคุณภาพได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานอิสระ (URS – United Registrar of Systems) เพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

การผลิตอาหารและสุขลักษณะที่ดีเกี่ยวกับของสถานที่ผลิต (GMP)

ผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแล้วจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Minimum Requirement และ/หรือมาตรฐานด้านสถานที่ผลิตอาหารตามที่กฎหมายกำหนด

     ทั้งนี้อย่างน้อยผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 23 ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) ดังนี้
 1. ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตอาหารที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
 2. ผู้รับอนุญาตต้องติดหรือจัดป้ายแสดงสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับอนุญาตไว้ภายนอกสถานที่ในที่เปิดเผยให้เห็นได้ง่าย
 3. ต้องรักษาบริเวณโรงงานและสถานที่ผลิตอาหารให้สะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะห้องหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ บริเวณผลิต บริเวณบรรจุ และ บริเวณเก็บอาหารสำเร็จรูปจะต้องสะอาดถูกสุขลักษณะและสามารถป้องกันมิให้แมลงหรือสิ่งอื่นเข้าไปปะปนหรือปนเปื้อนกับวัตถุดิบหรืออาหารที่ผลิตแล้ว พร้อมทั้งจัดให้มี แสงสว่างและการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอตามความจำเป็น
 4. จัดเครื่องมือเครื่องใช้ชนิดที่เหมาะสมกับคนงานที่จะใช้ และให้มีการป้องกันเครื่องมือเครื่องใช้ไม่ให้ปะปนหรือเปรอะเปื้อนกับวัตถุหรือ สิ่งสกปรก เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะใช้ทำอาหารต้องทำด้วยโลหะหรือวัสดุที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการสำหรับผลิตอาหารประเภทนั้น ๆ
 5. รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอาคารโรงงาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
 6. จัดให้มีที่ใส่ขยะมูลฝอยให้เพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ ตลอดจนใช้วิธีที่เหมาะสมในการกำจัดขยะมูลฝอยและเขม่าควัน
 7. น้ำที่ใช้ในการผลิตอาหารต้องเป็นน้ำสะอาดบริโภคได้ตามคุณภาพหรือมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และน้ำที่ใช้ภายในอาคารโรงงาน ต้องเป็นน้ำสะอาด
 8. จัดให้คนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารใช้เครื่องแต่งกายที่สะอาด เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำอยู่ เช่น ใช้ผ้ากันเปื้อน รองเท้ากันน้ำ ถุงมือ ผ้าคลุมผม
 9. ต้องห้ามคนงานที่มีบาดแผลหรือมีอาการของโรคที่อาจแพร่เชื้อโรคไปกับอาหารได้ทำหน้าที่ที่จะต้องสัมผัสกับอาหารที่ผลิตในระยะนั้น
 10. ไม่ใช้ จ้าง วาน คนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือน หรือคนซึ่งเป็นพาหะของโรค หรือซึ่งเป็นโรคดังต่อไปนี้ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
 11. รับคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารเฉพาะผู้มีใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าไม่เป็นโรคตามข้อ 10
 12. จัดให้คนงานได้รับการตรวจร่างกายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เก็บเอกสารตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐาน
 13. ต้องห้ามหรือป้องกันมิให้บุคคลใดทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันพึงรังเกียจต่อการรักษาความสะอาดในการผลิต เช่น สูบบุหรี่ บ้วนน้ำลาย บ้วนน้ำหมาก ในบริเวณที่ผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหาร ที่ผลิตแล้วและสถานที่เก็บวัตถุดิบ
 14. ต้องป้องกันดูแลมิให้สัตว์ทุกชนิดภายในบริเวณที่ใช้ทำการผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหารที่ผลิตแล้วและสถานที่เก็บวัตถุดิบ
 15. ต้องติดป้ายข้อความตาม (13) และ (14) ไว้ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในบริเวณดังกล่าว
 16. จัดห้องนํ้า ห้องส้วม และเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมด้วยสบู่สำหรับล้างมือให้เพียงพอแก่จำนวนคนงาน และให้มีการรักษาความสะอาด พร้อมทั้งใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำวันด้วย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.